2%

PHIẾU KHẢO SÁT CHI PHÍ TUÂN THỦ CỦA DOANH NGHIỆP VỚI QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN NGHĨA VỤ THUẾ CỦA NGƯỜI BÁN

Hiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ (sau đây gọi là Dự thảo), trong đó có một số quy định liên quan đến các sàn giao dịch thương mại điện tử (sau đây gọi là sàn TMĐT) có chức năng đặt hàng trực tuyến.
 
Nhằm thu thập thêm thông tin, từ đó có thể đưa ra đề xuất, kiến nghị phù hợp với doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành Khảo sát chi phí tuân thủ của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử với quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT liên quan đến nghĩa vụ thuế của người bán là cá nhân trên sàn.
 
Tất cả thông tin trong phiếu khảo sát này chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê, nghiên cứu. Chúng tôi cam kết bảo mật mọi danh tính cá nhân của doanh nghiệp.
Powered by QuestionPro